2017-12-18 84 views
6

Mam dane wyjściowe funkcji lme w R.Konwertuj wszystkie macierze na liście na data.frames w R

library(nlme) 
fm2 <- lme(distance ~ age + Sex, data = Orthodont, random = ~ 1) 
str(fm2) 

Jak widać, niektóre elementy na wyjściu (fm2) są macierzami np fm2$varFix

Szukam funkcji akceptacji obiektu i przekształcić wszystkie submatrices w data.frames.

+0

Jakie są twoje oczekiwane wyniki? Być może 'broom :: tidy (fm2)' – akrun

+0

Dane wyjściowe to ten sam obiekt (lista), ale wszystkie macierze są konwertowane na klatki danych – MyQ

Odpowiedz

6

Może tak:

lapply(fm2, function(x) {if(any(class(x)=="matrix")) as.data.frame(x) else x}) 

EDIT: Chociaż ta odpowiedź została już przyjęta, nie byłem zadowolony z rozwiązania, ponieważ nie konwertuje matryce, które są na liście rekurencyjnie i atrybuty elementów są tracone. Uważam, że następujące rozwiązanie rozwiązuje oba problemy:

library(nlme) 
fm2 <- lme(distance ~ age + Sex, data = Orthodont, random = ~ 1) 
str(fm2) 

replace_sub_dataframes <- function(x) 
{ 
  if(any(class(x)=="list")) 
  { 
  x_copy = x 
  attrs = setdiff(names(attributes(x)),"names") 
  x = lapply(x,replace_sub_dataframes) 
  if(length(attrs)>0) 
  { 
   for(i in 1:length(attrs)) 
   { 
   attr(x,attrs[i]) <- replace_sub_dataframes(attr(x_copy,attrs[i])) 
   } 
  } 
  return(x) 
  } 
  else 
  { 
  if(any(class(x)=="matrix")) 
   return(as.data.frame(x)) 
  else 
   return(x) 
  } 
} 

fm3 = lapply(fm2, replace_sub_dataframes) 
+1

'class (lapply (fm2, function (x) {if (any (class (x) == "matrix")) as.data.frame (x) else x}) $ varFix) [1] "data.frame" class (fm2 $ varFix) "macierz" 'Ładne rozwiązanie! –